0918056194 oumeystudio@gmail.com เวลาทำการ 08:30-16:30

แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

เรื่อง  ขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

 

ประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ