0924236644 personalprachin@gmail.com เวลาทำการ 08:30-16:30

เอกสารประกอบการเสนอขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย (ปัจจุบันที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เดิม) จำนวน 1 ฉบับ
4. กรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
4.1 ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองความถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
4.3 ใบตรวจกรุ๊ปเลือด จำนวน 1 ฉบับ