0924236644 personalprachin@gmail.com เวลาทำการ 08:30-16:30

ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  • 1. ผู้ขอมีบัตรยื่นแบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมรูปถ่ายและเอกสาร
  • 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • 3. เจ้าหน้าที่นำเสนอ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา (ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก สพฐ.) ลงนามบัตร
  • 4. เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนควบคุมการออกบัตร
  • 5. ส่งมอบบัตรให้ผู้ยื่นคำขอ