0924236644 personalprachin@gmail.com เวลาทำการ 08:30-16:30

คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือนบำนาญ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง  ขอหนังสือรับรองเงินบำนาญ
เรียน     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1     มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองเงินบำนาญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา