0918056194 oumeystudio@gmail.com เวลาทำการ 08:30-16:30

หนังสือมอบฉันทะ

เรื่อง     ขอรับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เรียน     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  ดำเนินการขอรับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  แทนข้าพเจ้า   พร้อมนี้ได้แนบบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะมาด้วยแล้ว

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา